Nr. 10/2021 – Forløb af ordinær generalforsamling

This post was originally published on this site

Nasdaq Copenhagen                                                                               
Nikolaj Plads 6
DK-1067 Copenhagen K   

København, 24. marts 2021
SELSKABSMEDDELELSE nr. 10/2021

Cemat A/S
CVR-nr. 24 93 28 18
Ordinær generalforsamling 2021

Den 24. marts 2021, kl. 14.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Cemat A/S (”Selskabet”) hos DLA Piper Denmark, Oslo Plads 2, 2100 København Ø.

Bestyrelsen havde i overensstemmelse med Selskabets vedtægter udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent.

  1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Ledelsesberetningen blev fremlagt.

Beretningen blev taget til efterretning.

  1. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Årsrapporten blev fremlagt.

Selskabets årsrapport for 2020 blev godkendt.

  1. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

          Det blev vedtaget ikke at udbetale udbytte.
  

  1. Fremlæggelse og vejledende afstemning om vederlagsrapport

Vederlagsrapport blev fremlagt.

Vederlagsrapport blev godkendt ved vejledende afstemning.

  1. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår

Bestyrelsens forslag om vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår 2021 blev godkendt.

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog genvalg af Frede Clausen, Eivind Dam Jensen og Joanna L. Iwanowska-Nielsen til bestyrelsen.

Kandidaterne blev genvalgt.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Frede Clausen som formand og Eivind Dam Jensen som næstformand.

  1. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670, som revisor for Selskabet.

Revisor blev genvalgt.

  1. Bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier

Det blev vedtaget at bemyndige bestyrelsens efter selskabslovens § 198 til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til at lade Selskabet erhverve egne aktier op til 10 % af Selskabets til enhver tid værende aktiekapital, mod et vederlag på mellem 0 kr. og op til 10 % over den på Nasdaq Copenhagen A/S til enhver tid noterede sælgerkurs.

  1. Eventuelt

Intet til behandling.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 14.46.

Henvendelse vedrørende denne selskabsmeddelelse kan rettes til [email protected]

Cemat A/S

Frede Clausen
Bestyrelsesformand

Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Selskabsmeddelelser kan afmeldes på [email protected].

Vedhæftet fil

Article from: http://www.globenewswire.com/news-release/2021/03/24/2198688/0/da/Nr-10-2021-Forl%C3%B8b-af-ordin%C3%A6r-generalforsamling.html